Geloven in delen: Classicale Vergadering bijeen in Souburg

impressie door Margreeth Ernens

De bijzondere doophoek van de Open Haven, met de golven langs de wand, de parels (dopelingen) in de mand, met daarboven de vredesduif.

OOST-SOUBURG  – Samen eten, samen geloven, samen werken en samenwerken, en geloven in delen. Om die woorden draaide het tijdens de Classicale Vergadering van de Classis Delta, dinsdag 4 juni 2024 in de Open Haven, het kerkgebouw van de PG Oost-Souburg. Onder het motto ‘De classis komt naar u toe’ was men ditmaal in Oost-Souburg en waren de kerkenraden van de Ring Walcheren uitgenodigd om nader kennis te maken met de classicale vergadering én om de presentatie van Nic Rijnbende te horen over het werk van Kerk in Actie en de ZWO-commissies (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking), plaatselijk en classicaal.

Classispredikant ds Arie van der Maas, die deze avond optrad als vervangend voorzitter van de classis, introduceerde Jan Hoftijzer van de PG Oost-Souburg. Hoftijzer vertelde in detail over zijn kerk, en de bijzondere doopplek en gedachtenishoek daarin. Daarna werd gezamenlijk de broodmaaltijd genuttigd, voor de aanwezigen een mooie gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en even bij te praten.

Ds Van der Maas opende de vergadering met Handelingen 2 vanaf vers 43, waarin het gaat over het leven van de gemeente. Om daar even extra bij stil te staan konden de aanwezigen kort met elkaar in gesprek over ‘tekenen en wonderen’ om ons heen. Daarna werd Lied 470 gezongen: ‘Vlammen zijn er vele, één is het Licht’. Het Bijbelgedeelte en het delen van ‘verwondering’ sluit naadloos aan bij ‘Geloven in delen’, het onderwerp van de presentatie van Nic Rijnbende, consulent Dienstenorganisatie voor Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en de Zuid-Hollandse Eilanden.

Samen eten, samen delen.

Rijnbende legde in zijn inleiding uit dat Kerk in Actie (KIA) vooral bekend is om de projecten in het buitenland. Daarnaast is KIA ook de diaconale poot van de PKN. ,,KIA is geen goed doel op zich, KIA is actief in ruim veertig landen, waar wordt samengewerkt met lokale organisaties. Dat geldt ook voor het ZWO-project van de classis Delta, Delta voor Colombia: lokale organisaties weten beter waar de nood is en hoe je die lenigt.’’ Rijnbende benadrukte dat hij en KIA zijn te benaderen voor vragen of projecten en bijvoorbeeld hulp bij het uitwisselen van ideeën van de ene gemeente naar de andere. ,,Als kerk geven we niet, maar we delen.’’

Armoedebestrijding

De diaconale poot van KIA houdt zich in Nederland bezig met onder meer armoedebestrijding. Ongeveer 1 miljoen inwoners leeft in problematische situaties, zo blijkt uit de cijfers. Die vallen onder organisaties en overheid voor hulp, maar, zegt Rijnbende, als kerk hebben we een unieke positie. Als de nood aan de man is, kunnen we er zijn. Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld als er een gezin uit huis wordt gezet. Dan kun je snel schakelen en later met andere organisaties het probleem structureel oplossen, samenwerken dus.’’

Nic Rijnbende en Jolanda van Grondèl vertellen over Kerk in Actie en ZWO-activiteiten.

De Voedselbanken hebben KIA ook om hulp gevraagd. Zij worden geconfronteerd met het nieuwe beleid van voedselproducenten die anders verpakken, waardoor er minder wordt weggegooid en er dus ook minder naar de Voedselbanken gaat. Intussen stijgt het aantal klanten. ,,Veel organisaties doen iets met Kerst, maar KIA vraagt deelnemende kerken (zo’n 150 gemeenten, dus 10 procent) om juist iets te doen aan het begin van het jaar, waardoor er een betere verdeling is.’’ Bijkomend voordeel is dat een inleverpunt van een gemeente soms ook mensen trekt die niet meer naar de kerk gingen. ,,Dan kan er een soort diaconaal inlooppunt ontstaan.’’

Jolanda van Grondèl, voorzitster van de zendingscommissie van de PG Vrouwenpolder vertelde dat het moeilijk kiezen was uit al die KIA-projecten en dat haar gemeente daarom voor Delta voor Colombia heeft gekozen. ,,Omdat veel gemeenten meedoen, kun je veel bereiken. Als zendingscommissie vinden we het belangrijk om onze gemeenteleden te informeren waar hun geld naar toe gaat. Vrouwenpolder is heel betrokken bij de zendingscommissie. Er is nooit gebrek aan vrijwilligers en dat is bijzonder want we zijn een kleine, vergrijzende gemeente. Ondernemers in het dorp, maar ook daarbuiten, zijn altijd bereid ons te sponsoren voor een actiedag.’’ Van Grondèl meent dat de commissie een belangrijke rol in de gemeente speelt omdat er gezellige dingen voor een goed doel worden georganiseerd. ,,Dat doet veel mensen goed. Het mes snijdt aan twee kanten.’’

Jaarrekening

Classispredikant Arie van der Maas (links) en scriba Kees Eckhardt.

Wim de Putter, secretaris van de financiële commissie van de classis, lichtte tijdens de vergadering de jaarrekening van de classis toe. Die is door hemzelf samengesteld en niet door het kerkelijk administratiekantoor, wat veel tijd en geld bespaart. Aan het eind van het jaar worden gelden van bepaalde fondsen overgedragen naar de algemene reserve. Dat wierp de vraag op wat er met bepaalde kleine fondsen gaat gebeuren. Als dat geld op de huidige manier beschikbaar moet blijven, zal er een plan moeten worden gemaakt en kan een fonds apart blijven bestaan, verduidelijkte De Putter. Ook over het bezit van de classis, ongeveer negen ton, (de classis zit goed in de slappe was) werd nog eens duidelijkheid verschaft: Sinds kort is de Classicale Commissie Financiële Fondsen aan het werk om het geld van bepaalde fondsen en reserves zo verantwoord mogelijk aan verschillende doelen toe te kennen. Ds Van der Maas merkte daarbij op dat verschillende budgetten niet worden opgemaakt en dat zou eigenlijk wel moeten. ,,Haal dat geld dus op voor projecten en initiatieven, er zijn mogelijkheden.’’ (zie ook: Financiële ondersteuning kleine gemeenten op weg naar toekomstgericht kerk-zijn‘)

Komende gaande man/vrouw

Ds Jan de Visser krijgt een bos bloemen bij zijn afscheid van de CV.

Er is een aantal nieuwe mensen voor het classicale werk aangetreden en een aantal mensen heeft afscheid genomen. Mevrouw Ina in ’t Veld-Rentier uit Oud-Beijerland werd voor de Ring Hoeksche Waard benoemd als lid van de CV en in het Breed Moderamen. Ds Douwe de Roest en ds Maria Baan uit Zoutelande werden benoemd als secundus (invallers) in de afvaardiging naar de generale synode.

Mr André Flikweert uit Zierikzee is benoemd in het Generale College voor behandeling van Bezwaren en Geschillen. Hij treedt dus af als voorzitter/secretaris van het Classicale College Bezwaren en Geschillen (CCBG), omdat de functies niet zijn te combineren. Als nieuwe voorzitter werd benoemd  commissielid mr drs Jan Jacobse uit Middelburg en als nieuw lid en beoogd secretaris mr Hanneke de Danschutter uit Middelburg. Klik hier voor ons gesprek met Jan Jacobse en Hanneke de Danschutter.

Voor het College voor het Opzicht (CCO) werd ds Harold Neervoort van de HG Nieuwe Tonge en de HG Herkingen benoemd in de vacature ds Jan de Visser, die naar Berkenwoude vertrekt. Het CCO is een gezamenlijk college met de classis Brabant-Limburg en Réunion Wallonne.

Ds Jan de Visser uit Middelharnis kreeg tijdens de vergadering een bos bloemen en een cadeaubon overhandigd wegens zijn vertrek als CV-lid en lid van het CCO. ,,Mijn roots liggen op Walcheren, dus het is heel bijzonder om in Oost-Souburg afscheid te nemen. Als bonus mocht ik begeleiden op het orgel, ik neem dankbaar afscheid’’, aldus ds De Visser.

Even bijpraten met verschillende mensen.

Tijdens de rondvraag bracht Anneloes Steglich van de PG Vlissingen naar voren dat het Kerkelijk Kantoor Administratie (KKA) problemen heeft om de jaarrekeningen op tijd in te leveren. Dit probleem blijkt in meer gemeenten te bestaan en de classis is ervan op de hoogte. Er wordt gesuggereerd dat de classis zelf een bureau opzet, wat goedkoper zal zijn Ds Van der Maas gaf aan niet zozeer aan de classis te denken maar wel als een van de thema’s waarop groepjes gemeenten samen kunnen werken.

De vergadering werd besloten met het zingend bidden van Lied 967, ‘Zonne der gerechtigheid. Ga ons op in deze tijd.’ Aansluitend was er gelegenheid om met een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten.

KLIK HIER VOOR DE PRESENTATIE VAN NIC RIJNBENDE