Maatwerk ter plaatse nodig

WEMELDINGE – De dinsdag 23 februari 2021 aangekondigde versoepelingen in het coronabeleid bieden vanaf komende week wat meer ruimte. Het Moderamen van de synode van de Protestantse kerk heeft dan ook de advisering en richtlijnen enigszins aangepast. Hoewel een verruiming natuurlijk positief beleefd kan worden, zitten daar weer lastige en ingewikkelde kanten aan.

In een nieuwe coronabrief (25 februari) schrijft Delta-classispredikant Arie van der Maas zich te realiseren dat het altijd ‘maatwerk ter plaatse’ is. Ter plaatse moet worden overlegd en gediscussieerd over het al dan niet toepassen van de versoepelingen en op welke wijze dat dan zou moeten. Kerkenraden staan opnieuw voor de opdracht de uiteindelijke beslissingen te nemen. ,,Ik weet ook dat dit soms en in sommige situaties spanningen en negatieve emoties met zich meebrengt. Visies kunnen botsen en ook in de kerk hebben we te maken met verschillende meningen en belevingen, ook bij alles wat met de corona-pandemie te maken heeft. Ik hoop en bid voor en met u dat juist het belang van de gezamenlijkheid en verbondenheid in de gemeenschap de boventoon mag voeren.’’

Praktijk

Ds Arie van der Maas gaat in zijn brief in op enkele hoofdpunten uit het moderamenbericht:

1 Het dringende advies van 15 december 2020 om zoveel mogelijk online te gaan, wordt ingetrokken. Fysiek bijeenkomen met maximaal 30 kerkgangers (zoals we dus kenden voor de lockdown) wordt weer mogelijk. Hij raadt een ieder aan de bijkomende adviezen goed te lezen over aanvullend online zijn en voorzichtigheid ten aanzien van bepaalde doelgroepen.

2 Het strikte advies in de coronabrief van 14 januari om alle vormen van zang op te schorten is gewijzigd. Alle inhoudelijke informatie die daarbij toen is gegeven van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ blijft gelden, maar de algemene lijn is vanaf nu weer dat er een zanggroepje van maximaal 4 zangers mogelijk is, mits er onderling minstens 3 meter afstand is en minstens 5 meter afstand tot andere in de kerkruimte aanwezige personen. Op de landelijke website staat hierover meer informatie, ook over blaasinstrumenten.

Klik hier om het bericht van het Moderamen te lezen.

Spannend

Ds Van der Maas hoopt dat deze versoepelingen de komende tijd kunnen standhouden, want – ook premier Rutte en minister De Jonge zeiden het dinsdag tijdens de persconferentie al – het is en blijft spannend hoe het zich ontwikkelt. Het blijft dan ook van groot belang volgens Van der Maas dat bij het aanwenden van deze versoepelingen en al het overige, de algemene coronamaatregelen zorgvuldig worden toegepast. De landelijke kerk heeft veel informatie verzameld voor wat betreft het kerkelijk leven. Klik hier.

In zijn brief citeert ds Van der Maas synodescriba ds De Reuver uit het bericht van het Moderamen dat vandaag verscheen: ‘We beseffen het grote belang van onderlinge gemeenschap. Laten we zorgzaam blijven voor elkaar en naar elkaar blijven omzien. In alles wat op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van God die onze toekomst in Zijn handen heeft. Ik bid u de woorden toe van Paulus:

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.” (Romeinen 15:13)

Kerk als klaslokaal

Tot slot herinnert ds Van der Maas in zijn brief nog aan het eerder deze week verschenen bericht dat kerkgebouwen beschikbaar gesteld kunnen worden als locatie voor onderwijs. ,,Mijns inziens, maar uiteraard geheel afhankelijk van plaatselijke mogelijkheden en behoeften, een mooie en actuele wijze om als kerk met een positief aanbod in de samenleving van betekenis te zijn.’’

Traditiegetrouw besluit ds Van der Maas zijn brief met een lied, ditmaal de woorden van lied 544 van Willem Barnard uit het nieuwe Liedboek (2013): ‘Christus naar wie wij heten’, de coupletten 1, 3 en 5:

Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
die uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.

De duisternis te boven
al staat de nacht rondom,
zijn allen die geloven
dat Jezus is de zon.
Zij kiemen uit zijn graf,
zij bloeien uit zijn wonden,
zij worden uitgezonden
de nacht uit in de dag.

Het licht van alle stralen
komt van zijn aangezicht,
zijn ster zal nooit meer dalen
en met Hem opgericht
verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.