Walcheren zingt, bezint en ontmoet

door Wim Staat

Classispredikant Arie van der Maas spreekt de ring toe

VROUWENPOLDER – Dominee Arie van der Maas is positief verrast door de welwillende houding die hij in zijn nieuwe ambt ontmoet binnen de Classis Delta. Dat vertelde hij donderdag 8 november in kerkelijk centrum Ontmoeting in Vrouwenpolder tijdens de tweede ontmoetingsbijeenkomst van de Ring Walcheren.

De bestuurlijke reorganisatie van de kerk ging gepaard met het terugbrengen van het aantal regionale besturen (classes) van 74 naar 11. Van der Maas is het gezicht van de Classis Delta. Hij is namelijk sinds 1 september werkzaam in het ambt van classispredikant. In die hoedanigheid is Van der Maas begonnen met het voeren van oriëntatiegesprekken  met voorgangers en kerkenraden.

Het gehoor in Vrouwenpolder

De classispredikant  gaf in Vrouwenpolder uitleg over zijn functie. De dominee ervaart het als een groot voordeel dat een classispredikant in samenspraak met het Breed Moderamen snel kan ingrijpen wanneer er iets niet goed gaat in een plaatselijke gemeente. Dat kan enerzijds voorkomen dat een conflict verder escaleert en anderzijds rust brengen. Dominee Petra van Oosten van de Protestantse Gemeente Serooskerke toonde zich onder de indruk van de werklast van de predikant. De Classis Delta telt 172  gemeenten. ,,Dat is heel veel”, zo sprak Van Oosten.  Van der Maas beaamde dat hij zich in zijn nieuwe ambt niet hoeft te vervelen en vertelde er en passant bij dat er nog grotere classes zijn met meer dan 200 gemeenten. Intussen is Delta wel de classis met de grootste afstanden. Dat komt mede door de eilandelijke structuur. Van der Maas had uitgevogeld dat Colijnsplaat het geografische middelpunt vormt van zijn werkgebied. Het is dan ook aardig dat juist op die plek op donderdag 22 november een ontmoeting is voorzien van alle ringen  van de Classis Delta. Klik hier voor de indeling in ringen en gemeenten
Voor wie meer wil lezen over de levensloop van de classis predikant en zijn taakopvatting het volgende:
Klik hier voor verhaal:  Verbinder pur sang
Klik hier voor verhaal:  Arie van der Maas wordt gezicht Classis Delta
Klik hier voor intredepreek

Pastor Bert Fluit opent de bijeenkomst

Bevrijdingsdag
De ontmoetingsbijeenkomst van de Ring Walcheren ving aan met een woord van welkom van pastor Bert Fluit. Dat gebeurde in de kerkzaal van de Pelgrimskerk. Hij wees erop dat 8 november voor Vrouwenpolder een bijzondere dag is. Immers werd het dorp op 8 november 1944 bevrijd en dat wordt nog altijd herdacht.

Bedevaartsoord
De pastor las Psalm 11 voor, sprak een gebed uit en liet de ongeveer 45 aanwezigen lied 886 zingen (Abba, Vader, U alleen). Dat laatste gebeurde a capella en klonk als een klok op deze bijzondere plek waar het in de Middeleeuwen een komen en gaan was van pelgrims. Immers stond hier vlakbij de kloosterkerk waar Onze Lieve Vrouwe van de Polder werd vereerd. Klik hier voor verhaal over bedevaartsoord onder tussenkopje ‘Betekenis dorpsnaam’

Staties van Margaret van Dijken

Kruisweg
Hans van Grondel, bestuurslid van de ring en preses van de kerkenraad in Vrouwenpolder. ging in op de kruiswegstaties aan de lengtewanden van de Pelgrimskerk. Die hangen in het warme seizoen in de Rooms Katholieke toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe van de Polder aan de Fort den Haakweg. In het winterseizoen pronken ze in de Protestantse Kerk.

Intussen hebben die in de beleving van kerkgangers en bezoekers een dermate belangrijke plaats gekregen dat de gemeente van de Pelgrimskerk intussen een eigen verzameling kruiswegstaties bezit. Deze zijn geschilderd door Margaret van Dijken. De staties waren tijdens de ontmoeting van de ring tentoongesteld op de viertafel. Aan  het werk van Van Dijken vallen twee dingen op. Het eerste is de veelkleurigheid van de schilderingen. Het tweede is dat op geen van de 14 stukken Jezus Christus staat afgebeeld. Wie wil weten welk effect dat heeft moet zelf de kerk eens binnenlopen tijdens de zomeropenstellingen of in een dienst.

Saamhorig zijn
Na de opening werd de bijeenkomst in Vrouwenpolder voortgezet in verenigingsgebouw Ontmoeting. Het ging daar over  vraag wat de betekenis is van de ringen. Daarbij staat volgens classispredikant Van der Maas juist de ontmoeting centraal. Hij wees erop dat sommigen vroeger tijdens bijeenkomsten van de classes oude stijl het pas na de pauze interessant vonden worden. Dan waren de bestuurlijke zaken afgehandeld en werd het wel en wee van de gemeenten uitgewisseld.
Bij de ontmoeting in de ring draait het om saamhorigheid. ,,Dat is het samen horen van het Woord en het samen Kerk van Christus zijn’’, aldus Van der Maas. Hij deed vervolgens suggesties om dit begrip praktisch gestalte te geven:
– Inspiratiesbijeenkomsten per werksoort (b.v. diakenen, jeugdwerkers,  eredienst, communicatiewerkers) waaruit netwerken ontstaan.
– Verdiepingsdagen voor werkers in de kerk. Dat kan b.v. door 2-daagse verdiepingsdagen in de regio.
– Werkbezoeken vanuit de ring,  b.v. aan pioniersprojecten
– Themabijeenkomsten. Dat kan met name dienen voor ethische onderwerpen.
Regionale jongerenbijeenkomsten b.v. a la Taizé.
– Ringzondagen. Hierbij kan zoals vroeger in de Nederlandse Hervormde Kerk gebeurde, kanselruil plaatsvinden, waarbij ‘verspieders’ elkaars kerken bezoeken en vervolgens napraten over verschillen en overeenkomsten.

Werkbelasting ambtsdragers
Tijdens de discussie die hierop volgde kwam de werklast van ambtsdragers op tafel. Dominee Jouke Droogsma (Protestantse Gemeenten Gapinge en Veere) wees erop dat velen nu al ‘te zwaar belast’ zijn. Hij ziet het niet zitten wanneer zij ook nog allerlei activiteiten moeten ontwikkelen binnen de ring. Hans van Grondel wees in dit verband op het verschijnsel dat mensen best een rol willen spelen bij activiteiten in de kerk, maar terugschrikken voor ambtelijk werk.
Bij de beantwoording van deze vraagpunten door Van der Maas en anderen kwam naar voren dat het opzetten van activiteiten binnen de ring deels bij de clusters kan worden gelegd. Nadrukkelijk werd er ook op gewezen dat het deelnemen als lid van de ‘ring-leiding’ niet alleen is voorbehouden aan diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters. Ook gemeenteleden die geen zitting hebben in een kerkenraad kunnen hierin een rol krijgen.

Gerrit Ruitenburg (links) en Hans van Grondel

Benoemen leden ring-leiding
De leiding van de ring Walcheren berustte sinds 1 januari 2018 bij ds. Gerrit Ruitenburg (Zoutelande, namens het werkverband, voorzitter), Ad Koppejan (Zoutelande), Petra van den Berge (Kleverskerke, penningmeester), Elizabeth de Haan (Nieuw- en Sint Joosland, lid), Hans van Grondel (Vrouwenpolder, lid) en Henk Verweij (Serooskerke, secretaris).
Van die voorlopige leiding gaven de leden Koppejan, Ruitenburg en Verweij te kennen niet verder te gaan. Tijdens de ontmoeting in Vrouwenpolder kregen Verweij en Ruitenburg een fles met geestrijke inhoud. De niet aanwezig Ad Koppejan valt hetzelfde ongetwijfeld later ten deel.
Dominee Petra van Oosten (Serooskerke) volgt Ruitenburg op als voorzitter en werd als zodanig benoemd. Vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente Arnemuiden en de Protestantse Gemeente Middelburg  zegden toe in hun kring iemand te zoeken voor beide vacatures die nog resteren.

Delen informatie
Aan het slot van de bijeenkomsten werd allerlei nieuws uitgewisseld. Een selecte:

Hervormde Gemeente Arnemuiden. De pastorie is gesloopt en er is een nieuwe grote zaal gebouwd. Die is bedoeld als overloopruimte voor de kerkgangers omdat het bedehuis daarvoor te klein werd. Zij kunnende diensten volgen via een videoverbinding. In de kelder is een jeugdhonk ingericht.  Veel werk aan de bouw is verricht door vrijwilligers. De opening van het complex is voorzien op zaterdag 26 januari.

Protestantse Gemeenten Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem. De eenwording van de gemeente krijgt steeds meer gestalte. Beide zetten sterk in op het begrip ‘kerk voor het hele dorp’.

Ontmoeting

Protestantse Gemeente Kleverskerke.  Project meat and eat (eten bij leden van de gemeente) is een succes. De opbrengst is voor het goede doel. De gemeente zoekt samenwerking maar wordt gehinderd door de excentrische ligging.

Protestantse Gemeente Koudekerke. Hier is sprake van een praktiserende  jongerengroep, welke ook om de week bij elkaar komt.

Protestantse Gemeente Middelburg. Burgemeester Harald Bergmann opent op zaterdag 10 november het Hofje onder de Toren als maatschappelijk-diaconaal centrum. Hier is plaats voor ontmoetingen, inloop en maaltijden. Het project  wordt mede gedragen door de Christelijke Gereformeerde Kerk (Gasthuiskerk).

Protestantse Gemeente Oost Souburg. Per 1 januari 2019 wordt  Ank Muller benoemd als  pastor. Zij was eerder verantwoordelijk voor het havenpastoraat in Vlissingen-Oost.

Protestantse Gemeente Oostkapelle. Deze bereidt een musical over Maria voor, welke wordt uitgevoerd op zondag 14 april.

Protestantse Gemeente Serooskerke. De Petruskerk staat te koop en de  Johanneskerk wacht een verbouwing. Het ontwerp wordt deze maand gepresenteerd.  De kerkelijke gemeente werkt samen met de burgerlijke gemeente en diverse maatschappelijke instanties aan een wensbank voor inwoners.

Sint Laurens. De Gereformeerde en Hervormde gemeente vormen per 1 januari de Protestantse Gemeente Sint Laurens

Protestantse Gemeente Vrouwenpolder. Deze houdt een voor het hele dorp bedoelde bijeenkomst over de gevolgen van de Donorwet.

Protestantse Gemeenten Zoutelande-Biggekerke-Meliskerke. Deze werkt intussen ook samen met de PG Koudekerke. Binnenkort volgt een gezamenlijke  kerkenradendag.

Oproep ondersteun kerkasiel Bethelkerk. De classispredikant meldt dat er voorgangers worden gevraagd die iets kunnen betekenen voor de non-stopkerkdienst in de Haagse Bethelkerk, waarmee wordt beoogd uitzetting van  het Armeense gezin Tamrazyan te verhinderen. Ook kerkgangers zijn welkom, evenals als steun door mails en brieven. Klik hier voor meer informatie

Na afloop was het napraten onder genot van een hapje en een drankje. Voor het zover was zongen we gezang 415.  En ook dat klonk als een machtig koor:
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.