Crisis zet stil en zet in beweging

WEMELDINGE – De coronacrisis raakt mensen diep, er is persoonlijk leed en ons geduld wordt op de proef gesteld, want veel in de samenleving, het gewone leven van mensen en het kerkelijk leven ligt voorlopig nog aan banden door de coronacrisis. Kerkenraden worden dan ook uitgenodigd om zelf na te denken over een ‘corona-veilige-anderhalve-meter-kerk’. Maar er zijn ook positieve kanten aan deze tijd. ,,De coronacrisis zet ons stil en zet ons in beweging. Ze doet zeer, snijdt af en ze geeft kans, doet nieuwe dingen kiemen en opbloeien.’’

Dat is de strekking van de brief die Deltaclassispredikant ds Arie van der Maas mede namens het breed moderamen vrijdag 1 mei 2020 schreef aan de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta van de Protestantse Kerk.

Medeleven

Van der Maas spreekt in de brief allereerst zijn medeleven uit met persoonlijk leed door ziekte en eenzaamheid, gemis en heimwee, een afscheid dat anders was dan men wilde, het verlies van werk. Hoewel enkele maatregelen nu worden versoepeld, zit het er voorlopig niet in dat er weer ‘gewoon’ naar de kerk kan worden gegaan. ,,Dat waarvan we leven in de kerk, samenzijn onder het Woord, samen zingen en bidden, het is niet mogelijk en dat doet zeer.’’ Hij ziet echter ook de positieve kant, namelijk dat de crisis als loutering en leerschool kan werken, nu online en via andere media alternatieven worden gevonden en er her en der samenwerking met ‘buren’ – al dan niet binnen de Protestantse Kerk – ontstaat, wat mogelijkheden biedt.

Anderhalve meter-samenleving

Inmiddels wordt er proactief nagedacht over mogelijkheden voor de tijd dat er wat meer ruimte komt. Het beraad van classispredikanten schreef deze week een brief aan predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden naar aanleiding van hun vragen om duidelijke richtlijnen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter-samenleving. Wat betekent dat voor de eredienst, het jeugdwerk, de invulling aan de sacramenten en het pastoraat. Het beraad concludeert dat er wel kan worden nagedacht over concrete invullingen, maar alleen in alle voorlopigheid, omdat de realiteitswaarde van die invullingen afhangt van de kaders die te zijner tijd door de overheid worden gesteld. De leiding van de Protestantse Kerk en het beraad van classispredikanten zijn dan ook regelmatig in gesprek met de overheid en bekijken wat mogelijk is zowel vanuit veiligheids- en hygiënisch oogpunt als vanuit theologisch uitgangspunt. Te denken valt hierbij aan omgang met de sacramenten, Heilige Doop en Heilig Avondmaal. Het beraad van de classispredikanten belooft tijdig heldere kaders, concrete richtlijnen en adviezen te geven, zodat die vervolgens naar de plaatselijke praktijk kunnen worden vertaald.

Voor meer informatie zie Protestantsekerk.nl

Leiding geven

Van der Maas reflecteert in zijn brief verder op de afgelopen weken waarin kerkenraden en moderamina hun weg hebben gevonden in besluitvorming en het leiding geven aan de gemeente. ,,Ook daarbij zijn veel aanpassingen nodig, in processen en soms ook, waar mogelijk, in procedures.’’ Over kerkordelijke aspecten heeft een aantal de weg naar de classispredikant of deskundigen in Utrecht gevonden om te overleggen hoe nu soms ‘iets moet zoals het kan omdat het niet helemaal kan zoals het moet.’ Van der Maas verwijst daarbij naar een artikel van ds Eeuwout Klootwijk van de Dienstenorganisatie en predikant van de PG Oost-Souburg.

Voor meer informatie zie Protestantsekerk.nl

Geloof in Zeeland

Het televisieprogramma Geloof in Zeeland, dat in samenwerking met Omroep Zeeland sinds Pasen wordt gemaakt, krijgt in totaal acht afleveringen. De laatste aflevering is gepland op 31 mei, Pinksteren. Dat is een voordeel voor kleine gemeenten die zich wegens eigen digitale beperkingen op deze vieringen richten, maar zij zullen na 1 juni op een andere wijze moeten voorzien in de zondagse kerkdienst. Zie voor bijzonderheden de homepagina op deze website.

Wens

Van der Maas besluit zijn brief met de wens dat iedereen in de komende weken veel moed, geduld en een blijvend liefdevol oog op elkaar houdt en reikt het tweede couplet aan van lied 982 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Het lied is geschreven door Natalie Allyn Wakeley Skleeth en door Andries Govaart in het Nederlands vertaald.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.