Kerstbericht classispredikant Arie van der Maas

(Nieuwsflits Classis Delta december 2019)

Alweer de tweede keer dat ik in de dagen voorafgaand aan het Kerstfeest een bericht schrijf als uw classispredikant. Nadat 2018 een ‘startjaar’ was zijn we nu aan het einde van het eerste volle jaar Classis Delta. Voor mij een jaar als classispredikant optrekken met kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers. Vele contacten waren er, ter ‘oriëntatie’ (zoals ik het van meet af aan begon te noemen) of naar aanleiding van concrete vragen, problemen of ‘uitdagingen’ zoals tegenwoordig nogal eens mooi gezegd wordt. Soms intensief en langdurig, soms kort, als het ware ‘in het voorbij gaan’. Maar eigenlijk altijd valt mij weer op de openheid en het vertrouwen waarmee ik tegemoet getreden word terwijl ik toch dikwijls min of meer als buitenstaander zomaar het domein van de gemeente ter plaatse of de pastorie betreedt. Dank voor dat vertrouwen!

Ik ben me er in dit jaar temeer van bewust geworden hoeveel vrijwilligers zich inzetten om alle werkzaamheden van ‘de classicale laag’ van de kerk vorm en inhoud te geven. Met toewijding, met hart en ziel. Voor de gelegenheid heb ik ze eens opgeteld. Ik kom op een aantal van ca. 85. Leden van de classicale vergadering; het breed moderamen; de financiële commissie; het college voor de visitatie; college voor behandeling beheerszaken; college voor het opzicht; college behandeling bezwaren en geschillen; werkgroep Kerk & Israël; werkgroepen ZWO en – niet te vergeten, heel veel tijd investeren zij – de redacteuren van de website gelovenindedelta.nl. En dan reken ik de stuurgroepen / ringleidingen van de zes Ringen nog niet eens mee want in feite horen zij vooral bij de ‘laag’ van de gemeenten zelf. De Ring is immers samenwerking/ ontmoeting van de gemeenten. Maar als je ze wel meetelt komt het aantal ruim boven de 100. Toen ik nog gemeentepredikant was had ik er een (m.i. goede) gewoonte van gemaakt om in het laatste nummer van het kerkblad allen die zich op welke wijze dan ook inspannen voor de voortgang en de opbouw van de gemeente – met grote waardering – hartelijk te bedanken voor hun inzet. Ik wil dit ook nu doen voor allen die zich inzetten voor het classicale werk. Heel bijzonder, veelal mensen die dit werk doen naast andere werkzaamheden in een plaatselijke gemeente. Chapeau! Veel dank en ik hoop dat we met elkaar ons in 2020 ook weer mogen inzetten voor dit stukje kerkenwerk. Wat geen doel op zichzelf is, maar in alle opzichten gericht is op het ondersteunen en opbouwen van de ca. 170 gemeenten van Christus binnen de classis Delta. En daarmee uiteraard ook een royaal ‘chapeau’ voor allen die zich in die plaatselijke gemeenten zelf inzetten. Dat uw, jullie en ons werk gezegend mag zijn.

Als het gaat om het Kerstfeest zelf wil ik dit jaar met u delen dat wat voor mij één van de kerstliederen is die me het meest dierbaar geworden zijn. Eindeloos ‘grijs gedraaid’ in een uitvoering van de jongens van de Zeeuwse Koorschool uit Goes. Ik kniel aan uwe kribbe neer, vertaling door Jan Wit van het oorspronkelijk door Paul Gerhardt geschreven Ich steh an deiner Krippen her op een wondermooie melodie van Johann Sebastian Bach. Het is Gezang 141 in het Liedboek 1973 en Lied 475 (kleine aanpassing in couplet 1) van Liedboek 2013. In woord en melodie vertolkt het voor mij de tederheid, de genadige overvloed, de innigheid, de pure vreugde om het Licht van Christus die we vanaf Kerstmorgen weer voluit vieren in de kerk. Ik geef hier graag de tekst van het eerste en derde couplet:

Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O Zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Een gezegend en genadevol Kerstfeest gewenst en alle goeds voor 2020!
Ds. Arie van der Maas

Vacant… wat dan? Infoavond 11 februari 2020

Evenals begin 2019 is er binnenkort opnieuw een informatieavond voor gemeenten die vacant zijn of worden. In samenwerking met het landelijke Mobiliteitsbureau en haar consulent beroepingswerk ds Klaas Dijkstra houdt het breed moderamen op dinsdag 11 februari 2020 een informatieavond over beroepingswerk. Ook vertegenwoordigers van het classicaal college voor behandeling beheerszaken zijn aanwezig om u te informeren over de aanvraag solvabiliteit en andere zaken die van belang zijn. De avond staat onder leiding van classispredikant ds Arie van der Maas. De avond is bedoeld voor kerkenraden en beroepingscommissies van vacante gemeenten of gemeenten die verwachten in 2020 vacant te worden. De avond zal worden gehouden in De Thuishaven (naast de dorpskerk), Havelaarstraat 30, te Colijnsplaat en begint om 19.30 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur. Classispredikant, medewerkers Mobiliteitsbureau Utrecht, vertegenwoordigers CCBB en anderen zijn dan ook al aanwezig om eventuele individuele vragen te bespreken.

Praat mee over ‘kleine gemeenten lichter’

Op dinsdag 14 januari 2020 zijn alle gemeenten van zuid en zuid-west Nederland welkom in Roosendaal om in gesprek te gaan over de situatie van kleine gemeenten in onze regio. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de landelijke werkgroep Kleine gemeenten Lichter. Deze werkgroep is ingesteld door de synode. Neem de kans om uw wensen en vragen aan de synode voor te leggen.

De avond gaat over hoe het kerkenwerk in de gemeente eenvoudiger kan worden bestuurd en hoe er meer plezier en energie overblijven om van betekenis te blijven voor de gemeenteleden en de buurt.

U bent van harte welkom in de Kruiskerk, Sint Lucasplein 1, Roosendaal, aanvang bijeenkomst 19.30 uur.

Aanmelden kan hier of via de agenda op de website van de Protestantse Kerk, bij aanmelding krijgt u de nota voor de synode en een voorstel voor het gesprek. Projectleider Bart van Noord neemt u mee naar resultaten uit de synode en nodigt u uit tot gesprek.

Voor meer informatie lees het bericht op de website Geloven in de Delta.

Vergoedingen voor Ringen, Werkgemeenschappen en commissies

De classicale vergadering heeft op 25 november jl. de begroting voor 2020 vastgesteld. Die begroting sluit met een batig saldo van € 75,–, waar voor 2018 en 2019 tekorten van rond de € 4.000,– waren voorzien. U kunt de (verkorte) staten van baten en lasten bekijken op https://www.gelovenindedelta.nl/anbi/.

Voor de (financiële) leiding van de Ringen, Werkverbanden en de classicale commissies ZWO en Kerk&Israël is het volgende van belang:

  1. per Ring (we kennen er 6) is in 2020 een bedrag van € 500,– beschikbaar voor vergader-, reis- en onkosten;
  2. per Werkgemeenschap (we kennen er 8) is in 2020 een bedrag van € 200,– beschikbaar;
  3. per ZWO-commissie (we kennen er 6) is in 2020 een bedrag van € 325,– beschikbaar, met dien verstande dat voor de ZWO-commissie Walcheren € 150,– extra (voor reiskosten) beschikbaar is, in verband met extra activiteiten;
  4. voor de commissie Kerk & Israël is in 2020 een bedrag van € 325,– beschikbaar.

Het ontmoeten en werken binnen de diverse classicale verbanden vindt de classicale vergadering van groot belang, en we faciliteren dat ook van harte. Uiteraard onder het beding van ‘sober en doelmatig’; dan moet het financieel binnen de kaders kunnen blijven. Declaratieformulieren kunt u opvragen bij Ko Kloet, secretaris van de financiële commissie (fincom-classis-delta@protestantsekerk.nl); op dat e-mailadres kunt u de declaraties ook indienen.

Adressen en vergaderdata CV en BM

In de vorige Nieuwsbrief, van september 2019 (wie deze nog wil nalezen klik hier: Nieuwsbrief 19-09), is een aantal wisselingen vermeld in de bemensing van de classicale vergadering. Voor de volledigheid vermelden we nogmaals dat met ingang van 1 januari 2020 het scribaat overgaat van de heer Piet van de Boogaart naar de heer Bram Kievit uit Dirksland. Zijn adres en dus ook het postadres van (het breed moderamen van) de classicale vergadering Delta is Bloemenweg 25, 3247 GA, Dirksland. Telefoon: 06 – 24102850. Het mailadres blijft onveranderd: classisscriba-delta@protestantsekerk.nl
Wellicht ten overvloede: Een overzicht van alle adressen van de colleges vindt u onder de menu-knop Classis op de website Geloven in de Delta.nl

Op verzoek van meerderen hierbij de vergaderdata van classicale vergadering en breed moderamen in 2020:

Classicale vergadering: De maandagen 2 maart, 25 mei, 28 september en 23 november.
Breed moderamen: De vrijdagen 17 januari, 14 februari, 13 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 18 september, 16 oktober, 13 november en 18 december.


Deze nieuwsbrief wordt periodiek per e-mail verspreid onder scriba’s van kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers binnen de classis Delta. Verzoek aan hen om door te klikken aan anderen. Wie opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief of iets wil doorgeven wat in de nieuwsbrief kan worden opgenomen kan dit doen via het volgende mailadres: nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com

Colofon

Redactie nieuwsbrief:
nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com

Redactie website:
www.gelovenindedelta.nl :
gelovenindedelta@gmail.com

Classispredikant:
ds. A.P. (Arie) van der Maas
06 – 31 99 11 07
a.vandermaas@protestantsekerk.nl

Scriba classis:
Dhr. A.A.T. (Bram) Kievit
Bloemenweg 25
3247 GA Dirksland
06 – 24102850
classisscriba-delta@protestantsekerk.nl

Door deze nieuwsbief wil het breed moderamen van de classis Delta de kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers, vrijwilligers en andere belangstellenden periodiek informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.
Klik de nieuwsbrief s.v.p. door naar personen waarvan u denkt dat die er belang bij hebben.