Kerstbericht classispredikant

(Nieuwsflits Classis Delta december 2018)

Een andere Kerst dan anders voor mij. Als gemeentepredikant was ik jarenlang, zoals mijn collega predikanten en kerkelijk werkers, in de laatste fase van de Adventtijd vooral in de weer met de voorbereidingen op, en het – in allerlei verbanden – ook al vieren van de geboorte van Christus. Dat is als classispredikant duidelijk anders. Vierde Advent ben ik in Wilhelminadorp en op Kerstavond mag ik voorgaan in Middelburg, maar dat is het dan ook. Voor het eerst in jaren ben ik vrij op Kerstmorgen. We hopen bij onze dochter in Heerjansdam naar de kerk te gaan.

Inmiddels ben ik ruim drie maanden aan de slag als uw classispredikant. Ik vind het bijzonder hoe open en hartelijk ik ontvangen ben door allen met wie ik een afspraak heb gemaakt voor een oriëntatie gesprek of in verband met een andere aanleiding. Veel dank daarvoor! Waren er naar aanloop van de forse bestuurlijke veranderingen in de kerk hier en daar behoorlijke weerstanden, inmiddels overheerst de aanvaarding, groeiend naar positieve motivatie, dat ‘we het zo dan ook gaan doen’. Spannend is het – en soms ook lastig – om in de veranderde structuur een effectieve en betekenisvolle weg te vinden die werkbaar is en die daarbij ook raakt aan wat beoogd wordt: met elkaar gelovend leven en werken, dichterbij en vanuit het hart van het kerk-zijn. Wellicht heeft u ergens in de media, op een ring-bijeenkomst of elders al wat meer kunnen proeven van het geloof en de visie waarmee ik dit werk als classispredikant doe. Wie tijd en interesse heeft zou het interview eens kunnen lezen dat onlangs verscheen in Zij&Zeeuws dat ik ook op mijn eigen website heb geplaatst.

Advent en Kerst wordt, ook in de classis Delta, in velerlei toonaarden met vorm en inhoud in alle kleurschakeringen die de Protestantse Kerk kent, gevierd. Er zijn overal bijeenkomsten en vieringen, dikwijls met maaltijden, voor ouderen en andere doelgroepen, waarbij het Kerstevangelie klinkt en de oude, mooie liederen gezongen worden. Er is aandacht voor vluchtelingen die in ons midden wonen, voor het doorgaande Kerkasiel in Den Haag, er zijn en worden Tafels van Hoop aangericht. Er wordt muziek gemaakt, met klassieke tonen of van meer moderne snit. In sommige dorpen vliegt de ‘Kerst-engel’ rond, een mooie vorm van omzien naar elkaar die op de inspiratie dag in Goes eind november gedeeld werd. Ik weet van een kleine dorpskerk die in de week voor Kerst bij alle huizen van het dorp een kaars met een kerstboodschap bezorgt. Diaconieën bezorgen kerstpakketten bij mensen die het goed kunnen gebruiken. De kerk brengt letterlijk het Licht van Christus in de huizen.

Wat gebeuren er veel mooie dingen. En daarbij, zo vanzelfsprekend dat je het bijna niet noemen zou: er wordt gezongen, gebeden, gelezen, gepreekt en geluisterd… in de Kerstnacht, op Kerstmorgen, in de meer dan 170 gemeenten die de classis Delta rijk is. In een aantal gevallen in mooie samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen.

Mag ik aan dat alles slechts enkele woorden toevoegen. Woorden die ik las in het prachtige boek Een glimp van de hemel van de hand van Jan Riemersma, over Rembrandt en het geheim van zijn geloof: ‘Het gaat steeds weer om dat ene moment, waarop de zon doorbreekt en Hemel en aarde elkaar raken. Dat er een luikje opengaat en er een nieuw inzicht doorbreekt.’

Een gezegend en genadevol Kerstfeest gewenst en alle goeds voor 2019!
Ds. Arie van der Maas

Vacant… wat dan? Infoavond 14 januari 2019

In de vorige nieuwsbrief schreven we er al over maar vanwege het belang en het dichterbij komen van de datum herhalen we het bericht. In samenwerking met het landelijke Mobiliteitsbureau en haar consulent beroepingswerk ds. Klaas Dijkstra organiseert het breed moderamen op maandag 14 januari een informatieavond over beroepingswerk. De avond staat onder leiding van classispredikant ds. Arie van der Maas. De avond is bedoeld voor kerkenraden en beroepingscommissies van vacante gemeenten of gemeenten die verwachten in 2019 vacant te worden. De avond zal worden gehouden in De Thuishaven (naast de dorpskerk), Havelaarstraat 30, te Colijnsplaat en begint om 19.30 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur. Classispredikant, medewerkers Mobiliteitsbureau Utrecht, vertegenwoordigers CCBB en anderen zijn dan ook al aanwezig om eventuele individuele vragen te bespreken. Zie verder de digitale nieuwsbrief van oktober die ook op de website Geloven in de Delta staat.

Ds. Corine van Eck nieuwe voorzitter visitatie

Na de verkiezing en bevestiging van de classispredikant was de laatste stap in het ‘voltooien’ van de vernieuwde classicale structuur na 1 mei 2018 het werven en selecteren van een (deels vrijgestelde) voorzitter van het classicaal college voor de visitatie (CCV). De visitatie heeft een veranderde opdracht gekregen en ook de rol van de voorzitter is deels veranderd. Voor iedere classis is een formatie van 25% beschikbaar om een predikant of andere (oud) ambtsdrager deze functie te laten vervullen. In september is de procedure begonnen en de selectiecommissie kwam met een unanieme voordracht om ds. Corine van Eck (54), predikant te Wolphaartsdijk te benoemen. De classicale vergadering nam deze voordracht op 29 november zonder tegenstemmen over en bracht staande de vergadering het beroep uit. Ds. Van Eck nam het beroep direct aan.

Het is de bedoeling dat ds. Van Eck per 1 maart het voorzitterschap overneemt van waarnemend voorzitter ds. Huub Smeets uit Terneuzen. Er zal nog een moment worden gekozen waarop zij, in een bijzondere dienst, zal worden bevestigd in deze opdracht. Waarnemend voorzitter Ds. Smeets was vóór 1 mei 2018 heel wat jaren voorzitter van het regionaal college voor de visitatie in de provincie Zeeland. De classis dankt hem voor alles wat hij in deze taak als visitator heeft kunnen en willen betekenen. Zie verder ook het bericht op de website Geloven in de Delta.

Ontwikkeling ringverbanden

De ontwikkeling van de ringverbanden gaat voort. Een vijftal ringen heeft eerste (of zelfs al meerdere) bijeenkomsten gehad en er zijn keuzes gemaakt voor structuur en bezetting van de door sommigen zo genoemde ‘ringleidingen’. In de zesde ring – Goes – is een stuurgroep gevormd en worden voorbereidingen getroffen voor een eerste bijeenkomst begin 2019.

De ringen zijn niet bedoeld als een ‘bestuurslaag’ tussen kerkenraden en classis in, maar als een verband waarin de gemeenten elkaar ontmoeten en ondersteunen. Hierbij is het doel om samen gehoor te geven aan de roeping van het kerkzijn: lichaam van Jezus Christus zijn in deze tijd. Op donderdagavond 22 november was er in De Thuishaven in Colijnsplaat een overleg van vertegenwoordigers van de verschillende stuurgroepen van de ringen.

Zie voor meer informatie het bericht op de website Geloven in de Delta.

Vergoedingen voor Ringen, Werkgemeenschappen en ZWO-commissies

Op 29 november heeft de classicale vergadering de begroting 2019 vastgesteld. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt voor vergoedingen voor het werk van ringen, werkgemeenschappen en (classicale) ZWO- commissies.  Er behoeven geen begrotingen van tevoren gemaakt en goedgekeurd te worden door de classis maar er kan gedeclareerd worden tot een bepaald maximumbedrag per jaar. Voor een ringverband is dat maximum €500,= per jaar, voor een werkgemeenschap €200,- per jaar en voor een (classicale) ZWO-commissie €200,= vergaderkosten en €125,= reiskosten per jaar. Indien voor de activiteiten van een ring de totale kosten in een jaar hoger zijn dan €500,= dient het meerdere door de ring zelf verrekend te worden met de gemeenten. Alle declaraties dienen ondertekend te zijn door de penningmeester van de ring, voorzitter van de werkgemeenschap of voorzitter van de ZWO-commissie.

Declaratieformulieren zijn op te vragen bij de secretaris/penningmeester van de financiële commissie Petra van den Berge, mail: fincom-classis-delta@pkn.nl. Daarbij is het verzoek om declaraties zoveel mogelijk te bundelen en max. 1x per kwartaal aan het einde van het kwartaal op te sturen naar bovenstaand mailadres dit i.v.m. de kosten van een extern boekhoudkantoor.

Voor vragen kunt u altijd even mailen of bellen met Petra van den Berge 06-13167690

Extra aandacht gevraagd voor ANBI!

Vanuit de ANBI wetgeving en het convenant dat er tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de belastingdienst is overeengekomen is, dient elke gemeente en diaconie een verkorte exploitatierekening te publiceren op internet. In de meeste gevallen is dit op de website van de gemeente. De gegevens over 2017 (vanuit de jaarrekening 2017) moesten uiterlijk 1 juli 2018 op uw website moeten staan. In veel gevallen is dit ook gedaan. Vanuit de CCBB’s is echter geconstateerd dat nog niet alle gemeenten en diaconieën deze gegevens gepubliceerd hebben. In een paar gevallen heeft de fiscus al maatregelen genomen. Daarom een dringende oproep om zo spoedig mogelijk de gegevens over 2017 te publiceren. Dit is echt belangrijk, zowel voor de ANBI status van de betreffende gemeente als ook voor de zogenaamde ‘groeps-beschikking’ voor de kerk als geheel. Laten we er met elkaar ervoor zorgen dat de ANBI beschikking voor de Protestantse Kerk in Nederland niet in gevaar komt.

Succesvolle start website Geloven in de Delta

De website van de classis, www.gelovenindedelta.nl die van bredere betekenis wil zijn dan voor de classis en de Protestantse Kerk alleen, heeft een succesvolle start gemaakt. Inmiddels heeft de website al meerdere maanden een aantal unieke bezoekers van ca. 2500 per maand. Dat is echt goed en betekent dat het in korte tijd een belangrijk communicatiekanaal is geworden. U en jullie allen kunnen dit nog verbeteren. Door het webadres met een aanbeveling te vermelden op zondagsbrieven en in kerkbladen en op plaatselijke websites. Vooral van de Zuid-Hollandse eilanden zou de webredactie nog wel wat meer informatie willen ontvangen voor nieuwsberichten, activiteiten etc. Zij doen erg hun best ook dit deel van de classis te betrekken in de berichtgeving maar hebben lang niet altijd zicht op wat in het geheel van de classis gebeurt. Voorzie hen s.v.p. van informatie.

Ook de Facebookpagina Geloven in de Delta (met 140 vaste volgers), het Twitteraccount van de classispredikant #Deltadominee (met 240 volgers) en zijn persoonlijke Facebookaccount (met meer dan 1100 volgers) doen het goed. Help mee om ook langs deze social-media kanalen het bereik van berichten over wat er in en vanuit de kerken in de Delta gebeurt te verspreiden.

Benoemingen

Tijdens de classicale vergadering op 29 november in Tholen zijn een aantal benoemingen gedaan. Zo werd naast een nieuwe voorzitter van het classicaal college voor de visitatie ook de heer Johan van Steensel uit Oosterland benoemd tot visitator. Hij zal in het college de functie van scriba overnemen van de heer Peter Schakel die dit vele jaren met veel inzet heeft verzorgd. De classis dankt Peter hartelijk voor zijn inzet!

Als afgevaardigde namens de classis Delta naar de generale synode werden verkozen ds. J. Scholte – de Jong uit Middelburg en ouderling F. van Sluijs uit Mijnsheerenland. Sinds de kerkordewijziging van 1 mei 2018 wordt elk van de 11 classes vertegenwoordigd door 5 afgevaardigden. De andere drie afgevaardigden namens de classis Delta, van wie de termijn nog doorloopt, zijn ouderling-kerkrentmeester M.W. Kik uit Nieuwerkerk, diaken B.I. de Leeuw uit Zaamslag en ouderling A.M. Stolk uit Middelharnis.

De classicale vergadering benoemde als nieuwe leden van het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen mw. Ds. A. Ravensberg uit Geervliet en mw. Ds. M.W. Taalman – de Ruiter uit Aardenburg. Diaken N.P. de Danschutter uit Bruinisse werd benoemd als toegevoegd lid van dit college.

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt periodiek per e-mail verspreid onder scriba’s van kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers binnen de classis Delta. Verzoek aan hen om door te klikken aan anderen. Wie opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief of iets wil doorgeven wat in de nieuwsbrief kan worden opgenomen kan dit doen via het volgende mailadres: nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com

Redactie nieuwsbrief:
nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com

Redactie website www.gelovenindedelta.nl :
gelovenindedelta@gmail.com

Classispredikant:
ds. A.P. (Arie) van der Maas
06 – 31 99 11 07 a.vandermaas@protestantsekerk.nl

Scriba classis:
Mr. P. (Piet) van den Boogaart
0186 – 615059
classisscriba-delta@protestantsekerk.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor de engelen zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

                                               Lied 481: 3 Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk

 

Door deze nieuwsbief wil het breed moderamen van de classis Delta de kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers, vrijwilligers en andere belangstellenden periodiek informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.
Klik de nieuwsbrief s.v.p. door naar personen waarvan u denkt dat die er belang bij hebben.