Val niet uit elkaars genade – Delta Inspiratiedag wordt uitgesteld

WEMELDINGE – De nieuwe aanscherpingen van de coronamaatregelen, zoals die tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november 2021 door premier Rutte en minister De Jonge werden bekend gemaakt, houden vooralsnog weinig veranderingen in voor de kerken, maar vragen meer aandacht voor de basismaatregelen als 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes bij verplaatsen. Toch heeft de classis Delta nu besloten dat de Delta Inspiratiedag, die op zaterdag 27 november in Middelharnis zou worden gehouden, wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum in 2022. ,,We betreuren het dat dit moet gebeuren, maar de overtuiging heerst dat, alles overziende, dit de beste beslissing is. We hopen op enig moment in 2022 de draad weer op te pakken.’’

Dat schrijft onze classispredikant, ds Arie van der Maas, in een nieuwe coronabrief aan de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta van de Protestantse Kerk. Hij vraagt in de brief ook om ‘niet uit elkaars genade te vallen’’.

,,Nu tegen ieders hoop en verwachting in de coronasituatie toch verslechtert, is de grondtoon achter de aanscherpingen van de maatregelen vooral de waarschuwing dat we als samenleving als geheel, opnieuw meer aandacht dienen te geven aan de basisregels, zodat we daardoor kunnen bijdragen aan het beteugelen van deze nieuwe coronagolf en het toegankelijk houden van de zorg’’, aldus ds Van der Maas.

Verdeelde samenleving

In zijn brief refereert hij aan de verklaring die donderdagmiddag door het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk werd uitgegeven. Daarin staat dat de meningen in de samenleving – en daarmee ook in de kerk – sterk verdeeld blijven. Scriba ds René de Reuver vraagt ons onze verantwoordelijkheid te nemen en elkaar niet uit het oog te verliezen. ,,Sluit niemand uit, maar geef elkaar de noodzakelijke ruimte.’’

In een gesprek met enkele collega classispredikanten kwam donderdag naar voren dat de polarisatie en verharding die in de samenleving merkbaar zijn, ook in de kerk hun weerspiegeling kennen, niet alleen wat betreft corona, maar ook op andere, soms gevoelige, thema’s.

Lankmoedigheid

,,Soms krijg je het gevoel dat we ook in de kerk kernwaarden als lankmoedigheid, elkaar met de liefde van Christus aanvaarden, ook als het lastiger wordt, van tijd tot tijd uit het oog verliezen. Mijn gebed voor u en jullie allen voor vandaag en de tijd die komt, is dat we niet uit elkaars genade vallen. Woorden ontleend aan het mij altijd weer rakende lied van Huub Oosterhuis voor de dagen van Pasen, Licht dat ons aanstoot in de morgen (Lied 601)’’,  schrijft ds Van der Maas.

Het zijn Paaswoorden die het waard zijn te zingen in deze weer donker wordende dagen:

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan koud,
één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval,
dat wij allen, zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.

Deltadag

De Delta Inspiratiedag zou volgens ds Van der Maas strikt maatregel-technisch gezien op dit moment nog doorgang kunnen hebben met een coronatoegangsbewijs, maar na ampel overleg heeft de projectgroep, die de dag voorbereidt, tot uitstel besloten. Volgens de projectgroep lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de corona-situatie de komende weken eerder verslechtert dan verbetert, wat tot striktere maatregelen kan leiden, maar ook tot minder animo van mensen om aan de dag deel te nemen.

Het hoofddoel – ruimte bieden voor ontmoeting en inspiratie – zou door beperkingen als anderhalve meter afstand houden, mondkapjes bij verplaatsing, het mogelijk moeten schrappen van samenzang in kleinere ruimtes, in het gedrang komen. Ook geld speelt een rol in de overweging van de projectgroep: De Inspiratiedag vergt een forse investering. Die is alleen te verantwoorden als er voldoende overtuiging is een inspirerend evenement te kunnen bieden waar voldoende mensen onbelemmerd aan deel willen nemen en zich vrij kunnen bewegen. Ruim drie weken voor de geplande datum van 27 november zijn veel voorbereidingen nog, zonder veel bijkomende uitgaven, goed te ‘bevriezen’ tot een later moment. Andere uitgaven en voorbereidingen die de komende weken zouden plaatsvinden, kunnen nu nog worden geannuleerd.

CIO en Landelijke kerk

Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) kwam donderdagmiddag met een verklaring van de nieuwe maatregelen. (Klik hier), evenals het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk. (klik hier)

Ds Van der Maas zet in zijn brief de hoofdpunten op een rijtje:

1 Dringend advies om de 1,5 meter maatregel weer uitgebreider toe te passen in  kerkdiensten. Omdat het coronatoegangsbewijs niet van toepassing is op kerkdiensten is dus extra waakzaamheid vereist. In de afgelopen weken hebben heel wat gemeenten hun kerkzaal (conform het advies van september) zo ingericht dat er een apart blok is voor mensen die 1,5 meter afstand willen houden. Het advies is nu zolang de situatie dit vraagt, toch terug te gaan naar 1,5 meter in heel de kerkruimte.

2 Blijf attent op de basisregels en wijs de kerkgangers daar ook op: blijf thuis bij klachten, laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende ventilatie.

3 Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk.

4 Kerkgebouwen zijn formeel van de mondkapjesplicht uitgezonderd. Toch is het advies mondkapjes te gebruiken bij binnenkomst, verplaatsingen in en verlaten van de kerkruimtes.

5 Voor koorrepetities wordt het verplicht een coronatoegangsbewijs te tonen. Dit geldt dus ook voor koorrepetities in kerkgebouwen. Voor het zingen van een koor of cantorij tijdens een kerkdienst geldt deze verplichting niet. Ook voor andere bijeenkomsten in het kerkgebouw, zoals een muziekuitvoering, gelden de daarvoor van toepassing zijnde richtlijnen voor coronatoegangsbewijs.

6 Ventilatie blijft van groot belang. Zie hiervoor bijvoorbeeld www.ventilerenzogedaan.nl of www.eerstehulpbijventilatie.nl