Classicale vergaderingen dichterbij

Met de classis in gesprek

door Arie van der Maas

WEMELDINGE –  ,,De classis is wel op veel grotere afstand gekomen.” Dat hoor ik regelmatig zeggen door kerkenraadsleden en anderen als het gaat over de veranderingen sinds 2018. Jawel, de classispredikant zorgt er ook wel voor dat de classis dichterbij komt, maar we missen toch wel dat iedere kerkenraad in de classis vertegenwoordigd is. En de gemeenten hebben – ondanks de ring – nu toch ook minder contact.

Niet alleen in kerkenraden wordt dit zo beleefd, ook de leden van classicale vergadering en breed moderamen onderkennen zeker dat dit zo is. Dat gevoel heerst ook in andere classes. Om hier iets aan te doen, passen we de werkwijze van de classis wat aan. Vanaf dit jaar zullen twee van de vier classicale vergaderingen niet op een centraal punt (in Nieuwerkerk) worden gehouden, maar verspreid over de classis in een bepaalde ring. De kerkenraden van die ring zullen dan worden uitgenodigd de classicale vergadering bij te wonen, de leden van de classicale vergadering te ontmoeten en mee te spreken over bepaalde onderwerpen.

Te zijner tijd volgt de uitnodiging aan de betreffende kerkenraden, maar bij deze noemen we alvast de data van 2023 zodat die genoteerd kunnen worden in de agenda. Op dinsdag 6 juni komt de classicale vergadering bijeen met vertegenwoordigers van kerkenraden van de ring Zeeuws Vlaanderen in de Ontmoetingskerk (voorheen Goede Herderkerk) in Terneuzen. Op woensdag 27 september komen we bijeen  met vertegenwoordigers van de ring Hoeksche Waard in De Ark bij de kerk van de Protestantse gemeente in Zuid-Beijerland.

Zoals het er nu naar uitziet zal een van de inhoudelijke hoofdonderwerpen op deze avonden zijn de ambten en beroepsprofielen van predikant, pastor en kerkelijk werker, waarover het komende jaar besluitvorming is in de generale synode.

Thema-avonden van classis en ringen samen

Als een gemeente klein en kwetsbaar wordt

Veel gemeenten hebben er mee te maken: teruglopende ledentallen en krimpende financiële mogelijkheden. Daarbij komt dikwijls vooral ook de zorg om een terugloop in het aantal mensen dat beschikbaar is om vrijwilligerstaken te vervullen. Het gaat dan vaak om taken die te maken hebben met beheer en administratie. De invulling van de ambten in kerkenraad en colleges is misschien nog wel de grootste zorg, zeker omdat er – in de kerk evengoed als daarbuiten – steeds meer verlangd wordt met het oog op zorgvuldig besturen en beheren van gemeente en diaconie.

Gelukkig zijn er niet alleen zorgen, er is ook een diepgeworteld verlangen om leven en activiteiten van de lokale geloofsgemeenschappen voort te zetten. Over dit alles verscheen vorig jaar de brochure van de classis ‘Als een gemeente klein en kwetsbaar wordt’. Download hier de brochure.

Vanwege het belang van het onderwerp heeft de classis besloten om de samenwerking te zoeken met de ringen en in 2023 in iedere ring een thema–avond over dit onderwerp te houden. De uitnodigingen zullen verlopen via de stuurgroepen/ werkgroepen van de zes ringen, die de classis Delta heeft. De avond is niet alleen bedoeld voor ‘kleine gemeenten’ maar ook voor de grotere, waar minder problemen zijn. De bijeenkomsten zijn bedoeld om zo met elkaar de situatie zoals die zich ontwikkelt, onder ogen te zien en te bespreken welke mogelijkheden er zijn naar de toekomst toe. Hierbij komen ook aan de orde de nieuwe initiatieven die momenteel genomen worden vanuit de landelijke kerk om gemeenten en classes op dit gebied te ondersteunen.

In enkele ringen zal deze thema-avond nog voor de zomer gehouden kunnen worden, andere volgen na de zomer.

Lees ook de impressie van de classicale vergadering van 8 februari 2023: Dienstverlening van de kerk onder de loep